Twynstra Gudde & Oxand hebben een tweedaagse opleiding ontwikkeld over leiderschap in assetmanagement. Bedoeld voor iedereen die een ontwikkelbehoefte heeft op het gebied van leiderschap en werkt in een beheerorganisatie. 

Tweedaagse opleiding Leiderschap in assetmanagement

Werkt jouw organisatie met assetmanagement? Ben jij toe aan de volgende stap? Klaar om verder te professionaliseren en voor de opgaven van morgen?

Assetmanagement op de juiste manier toepassen is een grote uitdaging voor veel organisaties. Uiteindelijk ben jij het, als leider in jouw organisatie, die nieuwe kansen verzilvert en veranderingen formeel en informeel in de juiste banen leidt. Van werken vanuit de inhoud naar adaptief sturen op de opgaven, en dat binnen de context van een beheerorganisatie die leert snel te schakelen. ​De opgaven vragen om andere manieren van werken van beheerorganisaties. De nieuwe assetmanagementorganisatie vraagt om een brede focus op de opgave, (hernieuwde) verbindingen en nieuwe vaardigheden. Wil je blijvend verbinden, verbeteren en verduurzamen dan vraagt dat ander gedrag. ​Instrumenteel hierbij zijn de dragers en aanjagers van ‘de nieuwe weg’. Daarom is het belangrijk dat managers, experts en adviseurs klaar zijn voor de nieuwe opgaven van de beheerorganisaties. 

Door deel te nemen aan de opleiding bereid jij je voor op een leidende rol in asset management. Word jij de verandering? ​

 

De veranderingen om je heen

Alle assetbeheerders, zoals Rijkswaterstaat, provincies, waterschappen, gemeenten, vastgoedbeheerders, woningcorporaties en nutsbedrijven, hebben de afgelopen jaren flink geïnvesteerd om het beheer van hun assets zo effectief en efficiënt mogelijk in te richten. Steeds meer beheerders beseffen dat duurzaamheid, natuur en waterkwaliteit ook tot het asset management horen en dat de verankering daarvan georganiseerd moet worden. ​

Een andere verandering die op ons afkomt is de verdergaande digitalisering en automatisering. Er zijn steeds meer systemen waar waardevolle data wordt gegenereerd. Deze data wordt gebruikt om bijvoorbeeld weggebruikers te informeren over files, maar ook over de staat van assets of ter ondersteuning bij de ontwikkeling van nieuw beleid. Van beheerders wordt verwacht mee te groeien met deze nieuwe mogelijkheden en het beheer van de data te organiseren.​Het alleen technisch beheren en onderhouden is vaak niet meer voldoende, een integrale aanpak en het meenemen van beleidsambities zijn aan de orde. Bij het te vervangen areaal zijn opgaven als circulariteit en klimaatadaptatie en inclusie aan de orde. Als beheerder moet je het gesprek aangaan met gebruikers en er wordt een integrale aanpak verwacht. ​Ook staat het beheren en onderhouden steeds vaker op de (bestuurlijke) agenda. De opgaven worden groter en daarmee ook het belang van beheer en onderhoud. Expliciet werken, waarin beheerorganisaties voorspelbaar en integraal werken en een betrouwbare partner zijn, wordt steeds belangrijker. ​

Wat vraagt dit van jou als assetmanager?

De opgaven slaan neer bij de assetmanager binnen de beheerorganisatie. De assetmanager is tenslotte degene die de verantwoordelijkheid draagt over de assets. Alleen ‘technische’ kwaliteiten zijn niet meer voldoende. De functie van manager, adviseur, beheerder in beheerorganisatie wordt complexer. Er worden nieuwe vormen van leiderschap, gedrag en andere vaardigheden verwacht. Om in te spelen op de uitdagingen van de toekomst moet de ‘assetmanager’ zorgen dat de beheerorganisatie zich blijft ontwikkelen en bereidt is om zichzelf telkens opnieuw uit te vinden. Dat stelt de ‘assetmanager’ in staat om:​

  • Te handelen op strategisch en tactisch niveau.
  • Over grenzen heen te kijken, maar ‘omgevingsbewust’ te zijn en beter te organiseren en te integreren.
  • Te handelen naar doelen en belangen van de organisatie. ​
  • Samenwerking te kunnen organiseren en integreren.
  • Integrale afwegingen te maken.
  • Bestuurlijk sensitief te handelen en in te haken op de beleidscyclus.
  • Gebiedsgericht te werken.
  • Een leider te zijn die weet om te gaan met belangen, onmacht en beter kan communiceren en samenwerken.
  • Anderen in staat te stellen zich optimaal te ontwikkelen.​

Onze visie op leiderschap

Ken jezelfLeiderschap begint bij het leren kennen van de ‘ik’. Je vergroot jouw kennis over eigen talenten, drijfveren en leerpunten. Hierbij wordt de basis gelegd voor duurzame samenwerking, verandering en verbinding. ​

Ken je rolDe huidige opgaven vragen om versterkt rolbewustzijn en inzicht in de verschillende rollen die horen bij tactisch en strategisch management. Je vergroot jouw kennis en werkt aan de samenwerking binnen en tussen teams, afdelingen en organisaties.​

Ken je opgaveBeheerorganisaties staan voor een veranderende opgave. Je vergroot jouw handelingsperspectief om sneller te schakelen en te sturen op het proces. Je werkt aan nieuwe competenties en geeft vertrouwen. ​

Aan de slag in de praktijk​Het nieuwe samenspel zorgt ervoor dat kennis en opgaven elkaar complementeren. Je vergroot jouw kennis en inzicht in de opgaven van beheerorganisaties door het samenbrengen van jouw gezamenlijke ervaringen uit de praktijk. Vanuit opgedane kennis en inzichten en praktische ervaringen maken we de vertaalslag naar toekomstige uitdagingen. ​

Samenwerking TwynstraGudde en Oxand​

Samen brengen wij de verbinding tussen leiderschap en asset management in de prak­tijk. TwynstraGudde is als organisatieadviesbureau gericht op het verbeteren van organisaties en het ontwikkelen van mensen in organisaties, met kerncompetenties op het gebied van project- en programmamanagementveranderkundeorganisatiekunde en sa­menwerkingskunde. Het ontwikkelen en implementeren van een praktisch en effectief assetmanagementsysteem is één van de kern­competenties van Oxand. Wij delen dezelfde visie op de huidige uitdagingen van het werkend krij­gen van asset management, namelijk de noodzaak van goed leiderschap in asset management. We vullen elkaar al een aantal jaar aan in het realiseren van deze visie bij opdrachtgevers en hebben samen het initiatief genomen onze kennis en visie te bundelen én te delen in deze opleiding.

Kosten

De kosten voor deelname bedragen € 2.200,- (exclusief btw) per deelnemer. Dit bedrag is inclusief het trainingsmateriaal en catering gedurende beide dagen. Onze training is zonder overnachtingen. Het gaat om 2 losse dagen van 09.00-17.00 uur; als je wilt (voor)overnachten, dan vragen wij je de hotelreservering(en) voor eigen rekening te nemen. KLIK HIER OM JE AAN TE MELDEN

Annuleringsvoorwaarden

In het belang van de training en voor een goede samenstelling van de groep is het voor ons belangrijk om te weten hoeveel en welke personen gaan deelnemen. Mocht je onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn, dan kun je een vervanger laten deelnemen. Indien je wilt annuleren dan dien je dit uiterlijk 1 maand voor aanvang door te geven via opleidingen@tg.nl. Bij een niet tijdige afmelding zijn wij genoodzaakt de prijs van de training geheel in rekening te brengen. 

 

> Terug naar nieuws