De kernvragen van assetmanagement: 

Assetmanagement is het overzien en beheren van de assets op een zodanige manier dat de waarde ervan gedurende de levenscyclus wordt gemaximaliseerd. We richten ons in dit artikel op fysieke assets zoals infrastructuur en gebouwen. Eigenaren van deze assets kunnen hun investeringsstrategie optimaliseren, kosten reduceren en de prestaties in zijn geheel verbeteren door het toepassen van assetmanagement principes. Een goed ingerichte assetmanagement organisatie is in staat om de volgende uitdagingen aan te gaan.

 

 

Inspelen op de veroudering van assets, om gedurende de levenscyclus maximale waarde te genereren

Assetmanagement stelt organisaties in staat om te anticiperen op de levenscyclus van de assets in hun portfolio, en de onderhoudskosten te verlagen door onverwachte uitgaven te beperken. Onderinvestering in het assetportfolio leidt tot een afname van de waarde en een toename van onderhoudskosten, mede doordat zich de noodzaak tot correctieve uitgaven voordoet. Het naar achteren schuiven van de kosten, wat leidt tot achterstalligheid. En omdat de conditie van de assets ongezien achteruitgaat, kan dat plotseling tot ongewenste situaties leiden. Assetmanagement speelt dan ook een cruciale rol in het anticiperen op de veroudering van assets. Het helpt bij het vaststellen van de te maken reguliere kosten (vaak normkosten genoemd) die horen bij een adequaat instandhoudingsniveau, maar ook bij het inschatten van kosten die gemoeid zijn met renovatie en vervanging. Zo wordt het mogelijk om de scenario’s naast elkaar te presenteren en tot een optimale besluitvorming te komen.

Evenwicht brengen tussen beschikbaar budget en de prestaties van de assets

Als financiële middelen beperkt beschikbaar zijn kan dat organisaties dwingen lastige beslissingen te nemen over welke assets te onderhouden of te vervangen. Deze beslissingen kunnen significante financiële consequenties hebben en vereisen daarom een zorgvuldige weging van factoren zoals de restlevensduur van assets en het belang van het functioneren van de asset in het licht van de doelstellingen van de organisatie. Assetmanagement stelt beslissers in staat om de beperkingen in budget zodanig te stellen dat daarbinnen maximale prestaties worden geleverd met de assets. Door een goede assetmanagement strategie toe te passen kunnen organisaties hun middelen gericht inzetten en zeker stellen dat hun assets op de meest efficiënte en kosteneffectieve manier worden ingezet.

Visualiseren van het assetportfolio en omgaan met de overvloed aan informatie

Met een overvloed aan informatie over assets kan het een uitdaging zijn om te bepalen welke informatie relevant is en hoe deze effectief kan worden benut. Assetmanagement adviseurs en procesmodelleurs kunnen bedrijven helpen hun gegevensverzamelings- en analyseprocedures te stroomlijnen, waardoor ze beter geïnformeerde beslissingen kunnen nemen over hun assets. In de praktijk blijkt het vaak goed mogelijk voor organisaties om waardevolle inzichten uit informatie te halen, wat leidt tot effectievere assetmanagementstrategieën en verbeterde besluitvorming.

Het assetportfolio verduurzamen en bijdragen aan noodzakelijke transities

Organisaties staan onder toenemende druk om klimaatverandering aan te pakken en te kiezen voor duurzaamheid. Effectief assetmanagement kan organisaties helpen bij het identificeren van kansen voor reductie van milieu-impact en kansen voor verduurzaming. Dit kan vervolgens leiden tot zowel kostenbesparing als een verbeterde reputatie. De eigenaren van fysieke assets zien zich gesteld voor aanzienlijke uitdagingen bij de overgang naar duurzame energiebronnen. Het implementeren van een assetmanagementstrategie, die ook expliciete doelstellingen op het vlak van energieprestaties bevat, blijkt in de praktijk vaak effectief te zijn bij het aanpakken van deze uitdaging.

Kortom: Assetmanagement is cruciaal voor bedrijven die hun investeringsstrategie willen optimaliseren, kosten willen verminderen en prestaties willen verbeteren. Door te anticiperen op de veroudering van assets, het budget te kennen, gericht te kiezen in de informatie overload en expliciet doelstellingen op te nemen voor duurzaamheid, kunnen organisaties ervoor zorgen dat zij met hun assets de prestaties leveren die gevraagd worden. Assetmanagement adviseurs en procesmodelleurs kunnen waardevolle ondersteuning bieden bij het nemen van geïnformeerde beslissingen, het navigeren tussen alle uitdagingen en het ontwikkelen van strategieën om de waarde van de assets te maximaliseren.

 

Hoe helpen assetmanagement adviseurs en procesmodelleurs uw investeringsstrategie te optimaliseren?

Aangezien assetmanagement een complexe en integrale benadering vereist, is het cruciaal om heldere en goed gedefinieerde processen binnen de organisatie te hebben. Assetmanagement adviseurs kunnen helpen bij het definiëren van rollen, beschrijven van verantwoordelijkheden en het ontwerpen van een geschikte organisatiestructuur. Met kennis en expertise die adviseurs in het veld hebben opgedaan kunnen zij ook helpen bij het creëren van duidelijke processen in besturing, monitoring & inspectie, programmering, uitvoering van projecten, de inrichting van het dagelijks beheer en ondersteunende processen.

Voor een het formuleren van een investeringsstrategie is het cruciaal om hierbij kritieke prestatie indicatoren (KPI’s) te formuleren, risico’s te identificeren en een goed overall beeld te hebben van de staat waarin het areaal verkeert. Daarnaast vereist een langetermijnstrategie dat het risico op onvoorziene kosten bekend is, en uiteraard ook zoveel mogelijk gemitigeerd. Het doel is om het assetportfolio als geheel te kunnen overzien en een heldere langetermijnstrategie te formuleren dat aansluit op de doelstellingen van de organisatie.

Na het bepalen van de langetermijnstrategie komt het aan op effectieve communicatie met alle stakeholders en medewerkers. Het is belangrijk om hun wensen en eisen te kennen en hen deelgenoot te maken van de visie. Met deze waardevolle informatie kan een implementatieplan worden geformuleerd, zodat de strategie ook echt in de praktijk kan worden uitgerold.

 

Oxand adviseert over predictief en effectief assetmanagement, zodat asseteigenaren en hun dienstverleners hun strategieën en investeringen kunnen optimaliseren

 

Al meer dan 20 jaar is Oxand een toonaangevende assetmanagement specialist die haar klanten helpt strategieën te formuleren en investeringsplannen te optimaliseren. Onze uitgebreide expertise en unieke software helpt organisaties bij het verbeteren van de prestaties van hun assets. Dat doen we met een uitgebreid scala aan diensten, waaronder consultancy, software (Simeo), opleiding en training (Oxand Academy) en procesmodellering.

Formuleer samen met Oxand een assetmanagement strategie

>>Neem contact met ons op

> Terug naar nieuws