Samenwerking Unistone Real Estate & Oxand – Optimalisatie van Unistone’s diensten door nieuwe inzichten

Vanwege de gegroeide vastgoedportefeuille van Unistone was de opbouw van hun bestanden en data niet eenvoudig te synchroniseren. In verschillende systemen en applicaties waren verschillende gegevens te vinden. Het sturen op data is dan lastig, tijdrovend en het kost veel energie om op deze manier(en) de benodigde informatie te vinden.

En dat is zonde en inefficiënt. Je kan dan net niks met de gegevens. Je kan niet met een goed gevoel sturen op data en niet onderbouwd besluiten nemen. Met het inzicht in Unistone’s data zijn we gaan clusteren, in 8 overzichtelijke (hoofd)bouwcomponenten (zoals binneninrichting, brandbeveiliging, buitenwandafwerking, daken, installaties, CVCA enz).

Daarna is de beschikbare data van Unistone’s vastgoedobjecten verzameld en overzichtelijker in kaart gebracht: 14 gebouwen, met bijna 30.000m2 vloeroppervlak. De data was versnipperd; versnipperd in systemen en applicaties maar ook in de manier waarop het was vastgelegd. Uiteindelijk was er ergens altijd wel een deel van de data over het vastgoed terugvinden.

Waar nodig hebben we gezamenlijk vastgoed geïnspecteerd. En zijn alle gegevens op dezelfde wijze geregistreerd.

De verkregen data is ontsloten via online dashboards, via Oxand’s applicatie Simeo. Per bouwcomponent is zo over- en inzicht in de staat/conditie en de risico’s. De data is vervolgens verrijkt met verouderingsmodellen en onderhoudskosten van de assets. Deze gegevens zitten in de grootste kennisdatabase van Europa, opgebouwd door Oxand gedurende de afgelopen 20 jaar. Door deze kennisverrijking ‘toe te voegen’ kan (makkelijker) vooruit gekeken worden en gezien worden hoe de conditie, risico’s en onderhoudskosten van vastgoedobjecten zich in de tijd gaan ontwikkelen.

Door verschillende onderhoudsscenario’s daarop los te laten, ontstaat een veel beter inzicht in de effectiviteit van de verschillende onderhoudsinvesteringen over de korte én lange termijn.

Voor Unistone kwamen hier hele treffende resultaten uit: bijvoorbeeld wanneer ze een vervangingsinvestering kunnen verwachten en wat de hoogte daarvan is. Welk onderhoudsscenario het goedkoopst is, welk scenario het duurst is en wat het effect ervan is op het risicoprofiel. En ook wat de hoogte is van het benodigde onderhoudsbudget voor de komende 20 jaar en de onderverdeling per bouwcomponent en per vastgoedobject. Door de verschillende onderhoudsscenario’s naast elkaar te leggen, zijn de verschillen in investeringen en risicoprofiel inzichtelijk geworden en is duidelijk geworden wat voor Unistone het meest optimale onderhoudsscenario is.

Oxand gebruikt hiervoor de applicatie Simeo. De output zijn hele overzichtelijke online dashboards. Een leuk weetje: Simeo staat voor ‘SIMuleren En Optimaliseren’

Door deze verbeterslag in kwaliteit van de vastgoedinformatie is Unistone in staat om op de beschikbare data daadwerkelijk te sturen. Inzicht in welke data er is, de kwaliteit van de data is op orde en verbeterd. De data is op uniforme wijze geregistreerd in 1 systeem en kan op een goede manier aan elkaar gekoppeld worden. Met de juiste informatie betere besluitvorming en op basis van feitelijke data kan Unistone nu beter beargumenteren waarom iets wel of niet te doen. Ook is nu bekend welke onderhoudsinvesteringen op welk moment nodig zijn en voor welk object of bouwcomponent.

Wil je ook gefundeerde besluitvorming door onderbouwde besluiten? Of wil je weten wat de staat is van je portfolio en de bijbehorende risico’s, nu en over een aantal jaar, en weten wanneer je welke onderhoudsmaatregelen moet nemen en wat de bijbehorende investering is? Twijfel dan niet, ga met data aan de slag (ook al is het nog niet op orde) en neem contact met ons op > Oxand (0346-283090 of contact-nl@oxand.com). Wij kunnen je hierbij helpen.