NL services

OXAND biedt integrale oplossingen in Asset Management, Ageing en Risico Management met als resultaat voor onze klanten beheersing van risico’s, betere financiële resultaten en optimalisatie van de prestaties van assets (gedurende de gehele levenscyclus). De totaaloplossingen hebben betrekking op:

© Oxand

 

ASSET MANAGEMENT IMPLEMENTATION

Waarde genereren met uw assets, dat is waar Asset Management voor staat. Daarbij hoort de optimale balans tussen risico’s, prestaties en kosten, over de gehele levenscyclus van assets. De internationale standaard ISO 55001 en Engelse PAS 55 beschrijven best practises hoe organisaties invulling kunnen geven aan Asset Management.
Onze klanten hebben goede resultaten bereikt met de implementatie van Asset Management en daarmee een oplossing gevonden voor de Asset Management uitdagingen van deze tijd zoals:
 

 • realiseren van kostenbesparingen (5 – 15%) en verbeterde prioritering van budgetten (OPEX/CAPEX)
 • verbeterd overzicht en beheersing van de risico’s binnen de organisatie
 • goed ‘alignment’ (op strategisch, tactisch en operationeel niveau) binnen de organisatie en het Prestatie Management Systeem realiseren
 • vertrouwen creëren/behouden van toezichthouders en stakeholders
 • verbeterde organisatorische efficiëntie, doorbreken van silo’s en beter begrip van elkaars belangen
 • verbeterd kansenmanagement en continue verbetering in proces & techniek

Oxand heeft ruime ervaring met de implementatie en de verbetering van Asset Management binnen zowel kleine als grote organisaties in binnen- en buitenland. Wij kijken daarbij altijd door de ogen van uw eigen organisatie en de wijze waarop deze van binnenuit verbeterd kan worden. Een pragmatische aanpak die op strategisch, tactisch en operationeel niveau begrepen wordt vormt daarbij de sleutel.
 
Onze dienstverlening bevat onder andere:
 

 

Présentation PowerPoint

proces

STRATEGIC PLANNING

Hoe komt u tot een optimum in prestaties van uw assets, risico’en kosten? En hoe kunt u afwegingen maken tussen CAPEX versus OPEX? Wij adviseren u hierbij. En hoe kunt u prioriteren in projecten op basis van kosten en baten?

 

PROJECT PLANNING & CONTROL

Hoe bent en blijft u in controle op het gebied van kwaliteit (Systems Engineering en aantoonbaarheid), planning en kosten (hoe blijft u binnen budget en loopt uw project niet uit in de tijd) en risico’s? Wij adviseren u over de voorbereiding en uitvoering van uw projecten.

 

RISK-BASED MAINTENANCE & AGEING CONTROL

We prioriteren voor u risicogestuurde maintenance acties middels onze sterk kennis van veroudering en adviseren u om uw onderhoudskosten op een effectieve manier te beheersen.

 

PERFORMANCE MANAGEMENT

Sturen op resultaat van assets dat is waar Performance Management voor staat. Deze resultaten dienen in lijn te zijn met de gestelde bedrijfsdoelstellingen, -waarden en/of de eisen van een contract. Asset Management Implementatie en bijvoorbeeld Lean Six Sigma geven kaders waarmee organisaties invulling kunnen geven aan hun Performance Management.  Dit door het definiëren van (strategische) doelstellingen en het betrouwbaar meten van daaraan gerelateerde Key Performance Indicators (KPIs), met de focus op continue verbetering van de prestatie en daarmee organisatie. Onze klanten hebben goede resultaten bereikt met Performance Management, zoals:

 

 • Inzicht in de prestaties die geleverd moeten worden om de bedrijfsdoelstellingen en -waarden te realiseren (denk hierbij aan betrouwbaarheid, veiligheid, duurzaamheid, beschikbaarheid, reputatie etc.)
 • Besparing op operationele kosten van (de administratie van) het onderhoud gedurende de volledige levenscyclus (van de asset en/of het contract). Dit doordat het systeem (semi-) geautomatiseerde prestaties van assets meet en verwerkt
 • Optimale integratie van de vereiste prestaties en prestatiemetingen in de primaire processen gedurende operatie/uitvoering, zoals onderhoudsmanagement, verkeersmanagement, contract management en asset management. Inclusief eenduidige koppelingen met ontwerp- en realisatieprocessen
 • Verkorting van de doorlooptijd van de verwerking en facturatie van de geleverde (contractuele) prestatie aan de opdrachtgever, en daarmee mogelijkheid tot kortere betaaltermijnen met een geoptimaliseerde cashflow tot gevolg
 • Volautomatisch (IT) systeem voor het meten van (contractuele) prestaties van de assets, waarmee aantoonbaar bewijs van de vereiste en werkelijke prestaties van de assets wordt geleverd

Voor aannemers of consortia, die geïntegreerde contracten uitvoeren, is een Prestatie Meet Systeem (PMS) de kassa of ook wel het afrekensysteem waarmee zij betaald worden in de vorm van een beschikbaarheidsvergoeding. Deze vergoeding wordt berekend op basis van de beschikbaarheid en veiligheid van het areaal, hetgeen wordt aangetoond, berekend en onderbouwd met het PMS. Wanneer een financieringscomponent is opgenomen in het contract (zoals bij DBFM-contracten), is een PMS noodzakelijk, maar ook zonder financieringscomponen is een PMS van toegevoegde waarde.

 

Oxand ontwerpt, bouwt, implementeert en beheert Prestatie Meet Systemen op basis van model-based (bijv. UML, SysML, BPMN) en agile (bijv. Scrum) principes en levert Prestatie Meet Systemen die voldoen aan de contractuele eisen, en aan standaarden zoals ISO15288, ISO12207 en J-STD-016. Deze standaarden geven kaders waarbinnen een PMS beheerst en betrouwbaar ontwikkeld en beheerd kan worden. Hierdoor kan het PMS eenvoudig en met een korte doorlooptijd EDP/IT-audit gecertificeerd worden. Naast de mogelijkheid tot het ontwikkelen van een PMS in maatwerk software kan het systeem geimplementeerd worden op verschillende IT platformen, zoals Maximo (IBM), Virtuoso (OpenLink Software) en Relatics waarbij Oxand de verantwoordelijkheid voor de systeemintegratie kan nemen.

 

Met onze klanten hebben wij gewerkt aan Performance Management bij:

 

 

U wilt uw mensen op een speelse wijze naar een hoger niveau brengen op het gebied van Asset-, Risico-, en Contractmanagement, Prestatie Meet Systemen, Life Cycle Costing, Systems Engineering en BIM? Onze training & gaming ondersteunen u om op een realistische en speelse manier gevoel te krijgen bij deze onderwerpen. Voor de soft skills hebben we de Team game en Project dynamics game.

Onze Academy is gericht op het kennismaken met en training & gaming over de relevante facetten van ons vakgebied. De games die wij aanbieden zijn :

BIM Game

Picture BIM gamecards Complexere contracten, hoge faalkosten en toenemende ICT mogelijkheden zijn aanleidingen voor een grote vraag naar verandering in de bouwsector. BIM is hierin een veel genoemde term. Maar wat is nu eigenlijk de rol van BIM? Er is een veelheid aan meningen en gedachtes. Bij het spelen van de BIM game krijgen de deelnemers een kijk op BIM vanuit het oogpunt van Informatiemanagement. Wat is de essentie van een goed informatiemodel? Dit zullen de spelers ervaren door in teamverband de BIM game te spelen. Waarbij samenwerken en het overdragen van ‘essentiële’ informatie centraal staat. Door de game ontstaat er een eerste bewustwording van BIM. De game creëert ook draagvlak bij het implementeren van BIM binnen een organisatie.
De game brengt de basistheorie van informatiemanagement op een eenvoudige manier over aan de spelers. De spelers zullen spelenderwijs en op een interactieve manier deze theorie tot zich krijgen. De game is voor iedereen die te maken heeft met grote hoeveelheden informatie gerelateerd aan de bouw, infra of gebiedsontwikkeling.

 

 

Asset Management (ISO 55000 / PAS 55) Game

Om inzichtelijk te maken hoe u als asset owner en/of asset manager de juiste balans maakt tussen het maken van investeringen- en onderhoudskosten, het beheersen en opvangen van mogelijke risico’s die zich voor kunnen doen en de prestatie van uw assets, hebben wij een Asset Management (ISO 55000) game ontwikkeld. In deze game beheert ieder team een portfolio van assets, waarbij het doel is om zoveel mogelijk waarde te creëren. Waarde creëren gebeurt door te investeren in nieuwe assets of door de bestaande assets te verbeteren door onderhoud aan of vernieuwing van een asset. Ook worden de asset owners geconfronteerd met risico’s en kansen gedurende het spel en worden beschikbaarheidsvergoeding en kortingen opgelegd die de totale waarde van de assets beïnvloeden. Naast deze game bieden wij ook een interactieve workshop aan.

 

Risicomanagement Game

De infrastructuur heeft te maken met complexe multidisciplinaire projecten en geïntegreerde contractvormen met steeds meer verantwoordelijkheid bij de marktpartij. De overheid opereert hierbij als asset manager, terwijl de markt verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud voor de lange termijn. Risicomanagement is hierbij belangrijk. Om vraagstellingen rondom risicomanagement inzichtelijk te maken hebben we een Risicomanagement Game ontwikkeld. Tijdens de game bent u verantwoordelijk voor het totale risicomanagement van een groot bouwproject voor alle fasen: ontwerp, conditionering, uitvoering en onderhoud, met bijbehorende risico’s die niet alleen technisch, maar ook juridisch en organisatorisch van aard zijn.

 

Life Cycle Costing Game

Asset management draait onder andere om een nieuwe benadering van projectkosten. Om een goed beeld te krijgen van deze kosten is een analyse van de levenscyclus kosten (LCC) noodzakelijk geworden. Onze LCC game biedt de mogelijkheid om gevoel te krijgen voor de samenhang tussen de verschillende kosten tijdens een DBFM project.

 

Prestatie Meet Systeem Game

Betrouwbare informatie over de staat en prestaties van een areaal is noodzakelijk bij het beoordelen van de geleverde prestaties van degene aan wie u de zorg over het areaal heeft toevertrouwd, de asset manager. In deze game draait het om het zo optimaal inrichten van een Prestatie Meet Systeem.

Systems Engineering Game: Systems Engineering draait om het structureren en beheersen van eisen, alsmede het afstemmen van de raakvlakken tussen deze eisen. De game draait om het winnen van een tender waarbij eisen afleiden, raakvlakanalyses, validatiedialoog, ontwerpen en bouwsimulaties aan bod komen.

 

Team Game

Het zijn spannende tijden. De markt staat onder druk. De volgende tender móet worden gewonnen.Uit evaluaties van recente tenders blijkt de teamsamenstelling een kritieke succesfactor. De vijftien high potentials binnen je bedrijf hebben een pittig assessment ondergaan. Van ieder persoon is vastgesteld wat hun drijfveren zijn. Op basis daarvan beschik je over een korte persoonlijkheidsbeschrijving. Het is aan jou om te bepalen welke drie high potentials je voor de tender het veld in stuurt, en in welke samenstelling. Stel jij het winnende team samen? De doelstelling van de game is om het belang in te laten zien van de juiste teamsamenstelling. Dit geldt zowel voor projectteams als voor managementteams van organisaties. Game leent zich prima als aftrap voor de overige business games.

 

Project Dynamics Game

Project Dynamics is een game die gaat over de complexiteit, politiek en projectdynamiek in grote (DBFM) projecten.  In deze projecten werken mensen uit verschillende bedrijven samen om van het project een succes te maken. Maar tegelijkertijd hebben deze mensen ook te maken met het belang van hun eigen bedrijf.
Tijdens het spel trainen de spelers hun onderhandelingsvaardigheden en worden ze zich bewust van de worsteling tussen het gezamenlijke projectbelang en het persoonlijke bedrijfsbelang dat een project met zich meebrengt.
Als het de spelers lukt om het project te realiseren binnen de eisen van tijd, geld en kwaliteit winnen zij allen. Maar uiteindelijk is de speler die daarbinnen zijn bedrijfsbelangen het beste heeft gediend de echte spekkoper. Hij gaat met de eer strijken.
De doelstelling van de game is om de spelers de dynamiek en politiek binnen grootschalige projecten te laten ervaren. het projectdoel en je bedrijfsdoel kunnen met elkaar in strijd zijn. Leer omgaan met tegenstrijdige belangen, speel het spel en ervaar de dagelijkse praktijk van grootschalige (DBFM) projecten.
De game is geschikt voor bedrijven die te maken hebben met grote (DBFM) projecten. Dit geldt voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers**. Geschikt voor zowel ervaren als minder ervaren spelers.
** De game kan aangepast worden aan uw specifieke situatie of project!

Ons SimeoTM platform is de door ons ontwikkelde geïntegreerde IT oplossing om beslissingen in Asset Management te ondersteunen. Simeo zorgt voor de juiste balans tussen prestaties, risico’s en financiën in elke fase van een project. De IT oplossingen die we naast Simeo aanbieden zijn:

Tender

Onze tenderspecialisten zijn op de hoogte van alle actuele contractvormen (zoals D&C, DBFM(O), DBM en Prestatie Contracten) en bijbehorende contractvoorwaarden (UAV-gc, UAV-ti, NEC3). Op basis van opgedane kennis en ervaring bij deze verschillende typen tenders hebben wij een eigen toolkit ontwikkeld, de Tender toolkit. Met behulp hiervan zijn wij in staat een tender – samen met u – gestructureerd te doorlopen. Hierbij komt uiteraard het schrijven van EMVI-plannen aan bod, maar ook bijv. ontwikkelen van een tenderstrategie, contract-, stakeholder- of eisenanalyse, RBP, BVP, trade-off matrix, opstellen van een onderhoudsstrategie of uitvoering van een kostenoptimalisatie.

 

Systems Engineering

Met onze Systems Engineering Tool geeft u invulling aan de kritieke SE processen zoals het eisen analyse proces, verificatieproces, validatieproces en het risicomanagement proces binnen uw DBFM contract en kunt u aantonen dat u aan alle contracteisen voldoet. Onze SE Tool is ontwikkeld conform ISO 15288.

 

Beschikbaarheid

Wilt u beschikbaarheidsberekeningen automatisch uitvoeren (en dit niet langer handmatig doen)? Dan is onze Beschikbaarheids Tool de oplossing. Door het automatiseren van de berekeningen bespaart u tijd en daarmee kosten. Verder geeft de tool u de mogelijkheid om keuzes te maken tussen verschillende ontwerp- en uitvoeringsmogelijkheden (trade-offs) op basis van juiste informatie. De tool is essentieel voor de toepassing van Life Cycle Costing. Daarnaast helpt de tool u ook bij het kwantificeren van uitvoeringsrisico’s: wat is de financiële impact van vertraging en/of uitloop van de werkzaamheden in uw project én wat is de financiële impact van verschillende oplossingen om de vertraging/uitloop te voorkomen?

 

Indexering

Met ons Indexeringsmodel is het mogelijk, al in de tenderfase, de begroting van uw meerjarig onderhoudsproject met 0,5 à 1% te beïnvloeden (positief of negatief) door rekening te houden met het risico op inflatie. Het model is onderdeel van Life Cycle Costing (LCC) en is bruikbaar voor diverse soorten kosten en inflatie groepen (zoals lonen, olie en gas, bitumen etc.) en voor geïntegreerde toepassing in de LCC analyse. Ons model geeft u inzicht in het risico op inflatie (het restrisico na indexering) waardoor u dit mee kunt nemen in uw afweging voor technische oplossingen, momenten waarop de werkzaamheden uitgevoerd gaan worden en het bepalen van de indexering-parameters.

 

Prestatie meet systeem

Wij ontwerpen, implementeren en beheren voor u uw Prestatie Meet Systeem, het contractueel uitgevraagde dashboard waarmee u de opdrachtgever informeert over de mate waarin u aan de prestatie eisen van het contract voldoet. Wij hebben in het verleden een volledig geautomatiseerd PMS gebouwd, conform ISO 12207 en J-STD-016.

 

Life cycle costing / Trade off matrix

Met behulp van onze Life Cycle Costing/Trade Off Matrix Tool kunt u een gedegen kwantitatieve en kwalitatieve afweging maken voor ontwerpoplossingen. Denk hierbij aan omgevingshinder, niet beschikbaarheid, OPEX/CAPEX, de mate waarin voldaan wordt aan de eisen van het contract, begroting, planningsaspecten, vergunningentraject en voertuig verlies uren (VVU’s).

Contact us | Legal | Credits | © 2014 - 2018